Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Добродошли на сајт Апелационог суда у Крагујевцу

Zgrada Apelacionog suda u Kragujevcu

 

Поштовани,

Апелациони суд у Крагујевцу спада међу највеће правосудне органе у Републици Србији, с обзиром да обавља послове из другостепене надлежности за подручје виших судова у Крагујевцу, Краљеву, Јагодини, Крушевцу, Пожаревцу, Ужицу, Чачку и Новом Пазару. Суд одлучује о жалбама против одлука виших и основних судова у кривичном поступку ако за одлучивање по жалби није надлежан виши суд, против пресуда основних судова у грађанско-правним споровима ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд, као и о преношењу надлежности основних и виших судова.

Јавном презентацијом Апелационог суда у Крагујевцу желимо да грађане упознамо са мрежом судова и приближимо организацију и начин функционисања самог суда, а све ради обезбеђивања остварења основних људских права и слобода гарантованих Уставом. То је пре свега право на правично суђење којим је предвиђено да свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљени суд правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега.

Бићемо вам захвални на свим примедбама и сугестијама које нам упућујете, а које ће уз залагање свих судија и запослених у суду допринети стварању независног, транспарентног, одговорног и ефикасног правосуђа.

 С поштовањем,
председник Апелационог суда у Крагујевцу,

судија Александар Блануша

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу